Digitalno potrdilo

V skladu z UREDBO (EU) št. 910/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES

Potrdilo za elektronski podpis pomeni elektronsko potrdilo, ki povezuje podatke za potrjevanje veljavnosti elektronskega podpisa s fizično osebo in potrjuje vsaj ime ali pseudonim te osebe.

Kvalificirana  potrdila  za  elektronske  podpise  vsebujejo:
(a)   navedbo,  vsaj  v  formatu,  primernem  za  avtomatizirano  obdelavo,  da  je  bilo  potrdilo  izdano  kot  kvalificirano  potrdilo  
za  elektronski  podpis;
(b)   nabor   podatkov,   ki   nedvoumno   predstavlja   ponudnika   kvalificiranih   storitev   zaupanja,   ki   izdaja   kvalificirana   potrdila,   ter  vključuje  vsaj  državo  članico,  v  kateri  ima  zadevni  ponudnik  sedež,  in—   za  pravne  osebe:  ime  in  po  potrebi  registrsko  številko,  kot  sta  navedena  v  uradnih  evidencah,—   za   fizične  osebe:  ime  osebe;
(c)   vsaj   ime   podpisnika   ali   psevdonim;   če  je  uporabljen  psevdonim,  se  to  jasno  navede;
(d)   podatke  za  potrjevanje  veljavnosti  elektronskega  podpisa,  ki  ustrezajo  podatkom  za  ustvarjanje  elektronskega  podpisa;
(e)   podrobnosti   o   začetku  in  koncu  veljavnosti  potrdila;
(f)    identifikacijsko    šifro    potrdila,    ki    je    enolična  za  ponudnika  kvalificiranih  storitev  zaupanja;
(g)   napredni   elektronski   podpis   ali   napredni   elektronski   žig   ponudnika   kvalificiranih   storitev   zaupanja,   ki   izdaja   potrdilo;
(h)   lokacijo,  kjer  je  potrdilo,  ki  podpira  napredni  elektronski  podpis  ali  napredni  elektronski  žig  iz  točke  (g),  na  voljo  brezplačno;
(i)    lokacijo    storitev,    s    katerimi    je    mogoče  preveriti  veljavnost  kvalificiranega  potrdila;
(j) če   se   podatki   za   ustvarjanje   elektronskega   podpisa,   povezani   s   podatki   za   potrjevanje   veljavnosti   elektronskega   
podpisa,  nahajajo  v  napravi  za  ustvarjanje  kvalificiranega  elektronskega  podpisa,  se  to  ustrezno  navede  vsaj  v  formatu,  
primernem  za  avtomatizirano  obdelavo.


(Kvalificirana) potrdila za elektronski podpis overiteljev, registriranih v Republiki Sloveniji so:

ikona sigov ca

SIGOV-CA

za državne organe

ikona ac nlb

AC-NLB

za fizične osebe
komitenti NLB d.d. in Banke Celje d.d.

ikona halkom ca

HALCOM-CA

za fizične osebe

ikona postar ca

POŠTA®-CA

za fizične osebe
za pravne osebe

ikona sigen ca

SIGEN-CA

za fizične osebe
za poslovne subjekte